เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ! การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจด้วยปัจจัยภายนอกโดย PESTEL analysis
PESTEL สามารถช่วยเจ้าของธุรกิจวางแผนการตลาด,พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์กรได้
Pie Piraya
Product Marketer

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจด้วยปัจจัยภายนอกโดยโมเดล PESTEL analysis

เพราะต่อให้นักธุรกิจจะเก่งแค่ไหน สินค้าบริการที่คิดไว้จะโดนใจผู้บริโภคแค่ไหน หลายๆครั้งเราต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจนั้นมีปัจจัยภายนอก ทั้งดินฟ้าอากาศ โรคภัย การประท้วง หลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะคุมไม่ได้หากไม่ได้เตรียมการรองรับมันไว้ก่อน

ประโยชน์และความสำคัญของ PESTEL analysis นั้นสามารถช่วยเจ้าของกิจการได้ดังต่อไปนี้

ในบทความวันนี้ โอ้โหเลยอยากมาเล่าให้ฟังถึง 6 ปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่เจ้าของกิจการทุกคนควรเตรียมรับมือไว้ก่อนเนิ่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาสในการทำธุรกิจ จะได้ไม่เกิดเหตุการลูกค้าหาย ยอดตก ธุรกิจซบเซาจนต้องนั่งตบยุงแบบหงอยๆ   โดยโมเดล PESTEL Analysis ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ในด้านต่างๆ ตามด้านล่าง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เครื่องมือการวางแผนกลยุทธ์อื่นๆ เช่น SWOT analysis ได้เช่นกัน

P  Politic หรือการเมือง

คือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการเมือง ความมั่นคงของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลที่ออกโดยประเทศที่ทำธุรกิจ ปัจจัยภาษี ปัญหาคอรัปชั่น ข้อจำกัดทางการค้า  เสถียรภาพทางการเมืองว่ามีการประท้วง ปิดถนน กระบวนการทำงานและระยะเวลารอคอยของราชการที่ส่งผลให้การขอเอกสาร จดทะเบียนต่างๆ ที่เชื่อช้า ทั้งหมดนี้สามารถกระทบธุรกิจของเราได้หมด ดังนั้นการจะวางแผนธุรกิจใดๆ ก็ตามควรจะคำนึงด้วยว่านโยบายเศรษฐกิจการเมือง ณ ตอนนั้นว่าจะส่งผลดีหรือร้ายต่อธุรกิจของเราหรือไม่

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

E   Economics หรือ เศรษฐศาสตร์

ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และการเงินนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญลำดับต้นๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดอกเบี้ยธนาคาร ราคาน้ำมัน ราคาหุ้น ดอกเบี้ย เงินเฟ้อ อัตราว่างงานที่สะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภค

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

S   Social หรือ สังคม

ปัจจัยทางสังคมที่ควรจะนำมาพิจารจาณาในการทำธุรกิจมีมากมาย เพราะ Social norm นั้นส่งผลถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น โรคภัยระบาด Covid-19 จำนวนประชากร อัตราการเสียชีวิต อายุขัยเฉลี่ยประชากร ทัศนคติในเรื่องอาชีพ มุมมองของประชาชนต่อรัฐบาล ทัศนคติต่อการใช้ชีวิต วัฒนธรรมต่างๆ

ธุรกิจที่ค้าขายต่อผู้บริโภคโดยตรง(B2C) นั้นอาจจะกระทบมากกว่าและเร็วกว่าธุรกิจที่ขายให้ธุรกิจอื่น (B2B) แต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจ B2B จะมองข้ามปัจจัยทางสังคมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบทางอ้อมกับธุรกิจเป็นห่วงโซ่ได้เช่นกัน

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

T    Technology หรือ เทคโนโลยี

ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหน เช่นการพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นวัตกรรมใหม่ๆ  การเข้ามาของดิจิทัลและ AI

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

E  Environmental หรือ สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อธุรกิจ ซึ่งปัจจัยนี้มักจะโดนมองข้ามบ่อยๆ เพราะอาจจะดูไม่สำคัญเท่าปัจจัยอื่นที่กล่าวมาข้างต้น หลายธุรกิจจึงไม่ได้มีการเตรียมการวางแผนไว้ก่อน เพราะมองข้ามโอกาสที่จะเกิด ทำให้เตรียมป้องกันได้ช้า พอเวลามีเหตุฉุกเฉิน อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม สึนามิ ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย

ซึ่งปัจจุบันเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ธุรกิจที่เป็น Environmental friendly จึงเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ปัจจัยนอกเหนือจากภัยพิบัติที่เจ้าของธุรกิจควรจะคำนึงถึงคือ กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม ทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ โลกร้อน มลพิษ เพื่อให้เห็นถึงขอบเขต และแนวทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

L  Legal หรือ กฎหมาย

ปัจจัยเรื่องกฏหมายนั้นมักจะต้องนำมาประเมินควบคู่ไปกับปัจจัยทางการเมือง ในการดำเนินการทางกฏหมายแต่ละประเทศนั้นต่างกันไป กรณีที่เห็นชัดที่สุดคืออย่างกัญชา ที่สมัยก่อนประเทศเราถือว่า
ผิดกฏหมาย ตอนนี้ผ่อนปรนให้ทั้งภาคเอกชนและรัฐสามารถใช้ผลผลิตจากกัญชาได้ แต่ก็มีข้อบังคับที่จำกัด ดังนั้นการจะทำธุรกิจเสนอขายบริการหรือสินค้าใดจำต้องคำนึงถึงกฏหมายเฉพาะถิ่นเป็นหลัก นอกจากนี้กฏหมายในที่นี้ยังรวมไปถึงกฏหมายแรงงาน กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมาย กฏหมายเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตต่างๆ กฏหมายต่อต้านการผูกขาด กฏหมายลิขสิทธิและสิทธิบัตร กฏหมายเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย

ตัวอย่างที่น่าสนใจ

จะเห็นได้ว่าการนำโมเดลกลยุทธ์ PESTEL มาปรับใช้กับธุรกิจ สามารถช่วยวิเคราะห์ทั้งก่อนการออกกลยุทธ์ในแคมเปญโครงการต่างๆ หรือการออกไลน์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเวลานำแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์เราควรนำทั้งแง่ดี(โอกาส) และแง่ร้าย(อุปสรรค) มาช่วยกันประมวลผลเพื่อจะได้วางแผนธุรกิจได้อย่างรอบคอบ อุดทุกช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

feature dashboard
เราขอแนะนำ Oho Chat ระบบจัดการแชทบริการลูกค้าโดยทีมงานคนไทย อีกหนึ่งเครื่องมือ MarTech (Marketing Technology) ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้ประสบการณ์ลูกค้าในทุก ๆ ขั้นตอน Oho Chat มีฟังก์ชันหลากหลาย เช่น สร้างแชทบอทได้ง่าย ๆ รวมแชทจากทุกช่องทาง Social Media สุดฮิตที่คนไทยใช้ทั้ง FB, LINE, IG ช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผ่านแชท มีการจัดการเคสลูกค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมตรวจสอบแอดมินหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้แอดมินให้บริการลูกค้าผ่านแชทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ที่ผ่านมาหลายธุรกิจที่ใช้งานระบบเรานั้นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกค้าพึงพอใจกับการติดต่อซื้อขายกับแบรนด์มาก เพราะระบบช่วยให้การแชทคุยกับลูกค้าง่ายมากขึ้น ลูกค้าไม่หลุดซักแชท
ทดลองใช้ระบบของเราฟรีได้แล้ววันนี้เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทีมซัพพอร์ตคนไทยที่จะคอยดูแลธุรกิจของคุณตลอดการใช้งาน
อ้างอิง

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/pestel-analysis/

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/

https://www.analyticssteps.com/blogs/what-pestle-analysis

พร้อมแล้ว เริ่มใช้งานฟรี!
ทดลองใช้ฟรี คลิก!
เชื่อมต่อเพจของคุณฟรีทันที!